(aktualizacja dnia 20.12.2022, dopasowany do dyrektywy towarowej, cyfrowej i Omnibus Wejście w życie zmian 1 stycznia 2023 rok)

Oświadczamy, że strona oraz sklep internetowy są dostosowane oraz zgodne z niżej wymienionymi dyrektywami UE. Wszelkie dotychczasowe i nieaktualne zapisy regulaminu są od teraz zastąpione treścią nowych postanowień poniższych dyrektyw:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj – https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj –http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj – http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj – http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności i jesteśmy świadomi obowiązku jej chronienia, przygotowaliśmy dla Ciebie informację o tym jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma Schild- Piotr Schild, z siedzibą w Janczewie 95P, kod poczt. 66-431 Santok, prowadząca sklep internetowy „SCHILD”, zwany dalej „Sklepem internetowym”, uruchomiony pod adresem www.schild.pl.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych
  Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e‑mail: biuro@schild.pl , a także na numer telefonu: 691 017 505 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe
• w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie zakupów, w tym zapewnienia obsługi transakcji i rozliczenia finansowego, obsługi reklamacji i kontaktowania się z Tobą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach analitycznych – doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, a także w celach rozwiązywania problemów technicznych związanych z Twoim kontem w Sklepie internetowym, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach archiwalnych, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ustalenia Twojej odpowiedzialności w przypadku uzyskania przez nas wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usługi naszego sklepu internetowego niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości mojej obsługi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, drogą elektroniczną (marketing bezpośredni) na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli wyraziłeś na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki.
Przetwarzając Twoje dane nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 1. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
  Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
  – Podstawowe dane identyfikacyjne – Imię, nazwisko, adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), e-mail, telefon
  – Dane identyfikacyjne Twojej firmy – nazwa firmy, NIP
 2. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania bądź udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  podwykonawcom (procesorom lub administratorom danych), czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych (jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna) i innym niezależnym odbiorcom (jak np. kurierzy, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, firma hostingowa).
 3. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
2. Twoje dane niezbędne do celów analitycznych przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu i uzasadnisz, iż istnieją interesy, podstawowe prawa i wolności dotyczące Twojej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych i mają nadrzędny charakter wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.
3. Twoje dane przetwarzane w celach archiwalnych i dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także ustalenia odpowiedzialności w celu wypełnienia obowiązku prawnego  przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
4.Twoje dane pozyskane dla potrzeb prowadzenia marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu, aż cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celach analitycznych. Powinieneś/powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@schild.pl lub zadzwoń pod numer: +48 603 351 356, względnie wyślij żądanie pocztą tradycyjną na adres podany w pkt. I.  Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Ciebie danych jest:
  • warunkiem zawarcia umowy
  • dobrowolne
  Jeżeli nie podasz danych:
  • możemy odmówić zawarcia umowy
 2. Informacja o źródle danych
  Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, za Twoją dobrowolną zgodą, w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź w wyniku założenia przez Ciebie konta w prowadzonym przez nas Sklepie internetowym.
 3. Informacja o plikach cookies
  Nasz sklep internetowy  nie  tworzy  plików  cookies  na  Twoim komputerze.
  Wiedz jednak, że pliki  cookies  są na nim umieszczane za pośrednictwem e-maszyny.net.pl przez firmę Google.
  Pliki te używane są anonimowo, wyłącznie w celu dostosowania oferty naszego Sklepu  internetowego  do  Twoich wymagań i analizy statystycznej.  Informacje pozyskane  z  plików  cookies  nie  są  zapisywane  w żadnej formie na serwerze  naszego Sklepu internetowego   a   dostępne  są  tylko  poprzez  panel administracyjny firmy Google dla administratora e-maszyny.net.pl i nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi przetwarzanymi przez nas.
  Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies firmy Google i po zakończeniu odwiedzin w e-maszyny.net.pl  chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Administrator Danych Osobowych

Regulamin sklepu internetowego SCHILD

 • Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy Schild- Piotr Schild, dostępny pod adresem internetowym www.schild.pl , prowadzony jest przez Piotr Schild prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SCHILD PIOTR SCHILD, JANCZEWO 95P, 66-431 SANTOK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5992682062, REGON 080440225
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Schild- Piotr Schild, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5992682062, REGON 080440225
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.schild.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Schild, Janczewo 95P, 66-431 Santok
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@schild.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 697865086, 603351356
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

ING BŚ 18 1050 1911 1000 0091 4257 8468

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-20h
 • Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla, Internetexpolrer, Chrome ,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 • Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, pełen adres zawierający ulicę, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości, adres email, telefon kontaktowy dla kuriera
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); (wystarczyć również wysłać zamówienie mailowo na biuro@schild.pl lub telefonicznie tel. 697865086, 603351356)
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 • Oferowane metody dostawy oraz płatności na ternie Polski: (wysyłki międzynarodowe realizowane są po ustaleniu z nami kosztów wysyłki i zaksięgowaniu ustalonej dodatkowej wpłaty)
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Janczewo 95P, 66-431 Santok
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze
 7. Płatność za pobraniem
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 9. Płatności elektroniczne
 10. Płatność kartą płatniczą.
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 • Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 2. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski bezpłatnie- oraz Unii Europejskiej, Europy, etc- odpłatnie. Koszt wysyłki poza Polską ustalany jest indywidualnie. W momencie otrzymania przedmiotu obowiązkiem klienta jest sprawdzenie jego stanu oraz poprawności/ zgodności zamówienia przy kurierze. W przypadku uszkodzeń niezbędne jest spisanie protokołu szkody, a w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem- kontakt z nami mailowo pod adresem biuro@schild.pl z opisem nieprawdidłowości zawartości przesyłki.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 18. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 25. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 26. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 27. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 28.  W przypadku zwrotu zakupionego towaru kupujący pokrywa koszt wysyłki w obie strony. Mimo tego że wysyłka jest gratis w momencie zakupu- nie dotyczy to faktu kiedy towar jest zwracany przez kupującego w ramach tzw. zwrotu “bez podania przyczyny”. Na paragonie/ fakturze zawsze jest wyodbrębniony koszt wysyłki i wynosi on domyślnie 20zł brutto w każdą ze stron.
 • 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu. (Jeżeli nie jest określony stan w treści ogłoszenia- oznacza to że jest to produkt nowy)
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 10. Gwarancja na suszarki nowe firmy Dyson to 5 lat (lub 350.000 użyć) na części, 1 rok serwisu naprawczego. Gwarancja na suszarki Dyson powystawowe, ekspozycyjne itd. to 12 miesięcy na części i naprawę.
 11. Produkty NOWE- Dysona- nie wystawy- gwarancję realizuje bezpośrednio DYSON Polska tel. 800-702-025 – odkurzacze wersje limitowane oraz wszystkie oczyszczacze powietrza / również wersje demo. Odkurzacze z wystawy realizowane gwarancje są przez naszą firmę.

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje prezentowane w załączonych materiałach nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Ogólne warunki gwarancji

Przewodnim celem Schild jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Wykwalifikowany serwis wspierający klientów to klucz do sukcesu Schild. Posiadamy bogaty magazyn części zamiennych oraz własne magazyny co zapewnia wysoką dostępność towaru. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.

Cenimy sobie zasady dlatego posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.

1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego, a okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Natomiast w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego na 24 miesiące od daty zakupu. Niezbędnym warunkiem uznania gwarancji jest przedstawienie protokołu instalacji urządzenia elektrycznego przez wykwalifikowany serwis posiadający odpowiednie doświadczenie i uprawnienia elektryczne. Urządzeń elektrycznych będących w naszej ofercie nie można instalować samemu bez posiadania odpowiednich uprawnień. Wyjątkiem są urządzenie gotowe do podłączenia i posiadające wtyczkę tj. wiatraki, klimatyzatory przenośne, oczyszczacze powietrza i frytkownice. Wszystkie inne urządzenie- nie wymienione wyżej musi instalować elektryk z uprawnieniami i po montażu wystawić protokół z opisem instalacji (Jest to warunek konieczny przy rozpatrywaniu gwarancji, rękojmi)

2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.

3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.

4. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki.

5. Reklamujący zobowiązuje się do oddania produktów w stanie czystym i schludnym oraz takim, który pozwoli serwisowi na przystąpienie do koniecznych prac naprawczych bez utrudnień. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, serwis może obciążyć reklamującego dodatkową opłatą, o wysokości której reklamujący zostanie poinformowany przed przystąpieniem przez serwis do naprawy.

7. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.

8. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

9. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych mailowo na adres biuro@schild.pl

10. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
10.1. demontażu lub modyfikowana produktu przez ingerencję osób lub firm trzecich
10.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania
10.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
10.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
10.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu
10.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności

11. Gwarancja nie obejmuje:
11.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, linek napędowych, uchwytów, olejów, smarów itp.
11.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
11.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
11.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych)
12. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

13. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.

14. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

15. Wymagana wilgotność powietrza środowiska pracy urządzeń SCHILD wynosi do 60%, temperatura pracy 5-40°C

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

17. Gwarancja na zakupione maszyny obowiązuje tylko na terenie Polski.

18. Warunki gwarancji poza terenem Polski ustalane są indywidualnie przed zakupem. Standardowo gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

Informacje dodatkowe- odstąpienie od umowy:

Odstąpienie od zakupu przysługuje tylko konsumentom.

Wyjątek stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze, które 1 stycznia 2021 roku uzyskały możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, o ile spełnią poniższe warunki:

a) Przedsiębiorca (Kupujący) wpisany do CEIDG – jednoosobowa działalność gospodarcza

b) Umowa bezpośrednio związana z wykonywaną działalnością gospodarczą

c) Umowa nie ma charakteru zawodowego

Jeżeli zakupu dokonał przedsiębiorca wpisany do CEIDG, zakup jest bezpośrednio związany z wykonywaną działalnością gospodarczą, jednakże nie ma dla Kupującego charakteru zawodowego, to w świetle przepisów prawa Kupującemu przysługuje prawo m.in. do odstąpienia od umowy.

Jeżeli Kupujący twierdzi, że zakup jest bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą, jednakże nie ma dla niego charakteru zawodowego, to jako Serwis nie mamy podstaw do stwierdzenia, że było inaczej.